logoUasba

header ukr

kubes

Статутні органи

Центральними статутними органами об’єднання є Загальні Збори та Рада УАСБА. До статутних органів УАСБА відносяться також Президент, Віце-Президент, Виконавча дирекція Асоціації; ревізійна комісія Асоціації; опікунська рада Асоціації; комітети Асоціації.

Опікунська Рада

Опікунська   рада   є   основним   дорадчим   органом Асоціації. Опікунська рада Асоціації обирається Радою строком на 2 (два) роки. Членами Опікунської ради Асоціації можуть бути будь-які особи: як члени Асоціації, так і особи, що не є її членами, які зробили значний внесок у розвиток   бухгалтерської   професії   та   мають   визнаний   авторитет   у   сфері бухгалтерського обліку або аудиту. Основними завданнями діяльності Опікунської ради є: сприяння розробці проектів основних напрямів розвитку організації,проектів рішень органів Асоціації; сприяння розгляду питань дотримання Кодексу етики МФБ та питаньчленства в Асоціації; надання консультацій та висновків з питань діяльності Асоціації.

Загальні збори

Загальні Збори – вищий керівний орган Асоціації. Загальні Збори можуть бути черговими та позачерговими. Чергові Загальні Збори скликаються Радою не рідше одного разу начотири роки. Чергові Збори скликаються Радою Асоціації.

Загальні збори членів Асоціації затверджують основні напрями діяльності Асоціації, спрямовані на реалізацію мети та завдань Асоціації; затверджують Статут Асоціації, вносять зміни та доповнення до нього; визначають кількісний склад Ради та ревізійної комісії Асоціації; обирають та відкликають членів Ради, президента, віце-президента, членів ревізійної комісії; - затверджують положення про Загальні Збори, положення про Раду, положення про ревізійну комісію, положення про членство; реалізують право власності на майно та кошти Асоціації шляхом визначення основних напрямів діяльності Асоціації та використання майна і коштів в порядку, передбаченому Статутом чи внутрішніми положеннями; покладають окремі функції щодо господарського управління майном на органи управління Асоціації відповідно до Статуту чи внутрішніх положень; приймають рішення про створення та припинення діяльності підприємств, госпрозрахункових організацій чи установ; приймають рішення про реорганізацію чи ліквідацію Асоціації; вирішують інші питання відповідно до Статуту та внутрішніх положень Асоціації.

 

Ревізійна комісія

Ревізійна комісія є органом Асоціації, який здійснює контроль за діяльністю Асоціації. Завдання ревізійної комісії полягає у здійсненні планових та позапланових перевірок діяльності Статутних органів Асоціації та місцевих осередків Асоціації. Ревізійна комісія складається з 3 (трьох) осіб. До складу ревізійної комісії входять голова, заступник голови та секретар ревізійної комісії.

ПІБ Місто Посада в УАСБА Сертифікат Місце роботи Посада
1. Балченко Ірина Вікторівна Київ Член Ревізійної комісії CIPA ООО "Эвразія Консалт" Директор
2. Корень Ігор Олександрович Київ Член Ревізійної комісії САР ЗАТ "Едем", шпалерна фабрика Замісник директора
3. Матвійчук Олександра Яківна Київ Член Ревізійної комісії CIPA ТОВ "Франке Україна" Головний бухгалтер

 

Президент

Президент обирається Загальними Зборами строком на 2 (два) роки. Загальний термін  перебування на посаді обмежується двома термінами. Президент здійснює свою діяльність на громадських засадах. Повноваження президента  можуть бути припинені достроково на чергових або позачергових Загальних Зборах. Президент Асоціації: представляє Асоціацію у відносинах з органами державної влади та управління, з українськими, іноземними, міжнародними організаціями, установами та громадянами, має право виступати від імені Асоціації; виступає зі зверненнями та заявами від імені Асоціації за умови, що вони не суперечать відповідним рішенням статутних органів Асоціації; головує на засіданнях Ради; вносить пропозиції на розгляд Ради та інших органів Асоціації та подання на призначення виконавчого директора; виконує інші функції та приймає рішення з питань, що віднесені до його компетенції відповідно до Статуту та внутрішніх положень.

ПІБ Місто Посада в УАСБА Сертифікат Місце роботи Посада
1. Канигін Сергій Львович Київ Президент CIPA ТОВ "Дiкергофф (Україна)"
 
Фінансовий директор
2. Охотнік Сергій Іванович Дніпропетровськ Віце - президент САР ТОВ Лабораторія консалтингу "Елькон" Директор

Рада

Рада є керівним органом управління в період між Загальними Зборами. Рада складається з осіб, які входять до Ради за посадою в Асоціації та з членів, які обираються на 2 (два) роки Загальними Зборами таємним голосуванням. Загальний термін перебування на посаді члена Ради Асоціації обмежується двома термінами. Повноваження члена Ради можуть бути припинені достроково на чергових або позачергових Загальних Зборах.

Рада виконує свою роботу у формі засідань, які скликаються президентом Асоціації (віце-президентом Асоціації), не рідше одного разу на квартал, або позачергово за його рішенням або за ініціативою не менш як 4 (чотирьох) членів Ради Асоціації. Засідання Ради Асоціації є правомочними за умови присутності на ньому більше 1/2 її складу. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Ради. Головує на засіданнях президент, за його відсутності віце-президент, за його відсутності головуючим обирається один з членів Ради. Порядок денний засідань формується на підставі пропозицій членів Ради Асоціації та затверджується рішенням Ради. Всі члени Асоціації інформуються про рішення Ради.

Члени Ради

ПІБ Посада в УАСБА Сертифікат Місце роботи Місто
1. Клімов Андрій Віталійович Член Ради CIPA ТОВ "Галар-аудит" Харків
2. Базилійський Олег Васильович Член Ради CIPA ДП "Капарол Україна" Київ
3. Василенко Наталія Костянтинівна Член Ради CIPA Холдинг "Латагро" (NCH Advisors) Київ
4. Єфімчук Олександр Миколайович Член Ради САР ТОВ "Аудиторська
фірма "Промислова
аудиторська спілка"
Київ
5. Полтавська Вікторія Андріївна Член Ради CIPA ТОВ "ЮМДЖИ ІНВЕСТ" Донецьк
6. Рибінцев Сергій Іванович Член Ради САР ТОВ «БАМ» Дніпропетровськ

 

Please publish modules in offcanvas position.